Nieuws

Wat gebeurt er als u de opzegtermijn bij huur bedrijfsruimte niet in acht neemt?

Wat gebeurt er als u de opzegtermijn bij huur bedrijfsruimte niet in acht neemt?

In een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is bepaald welke opzegtermijn de verhuurder en de huurder in acht moeten nemen indien een van de partijen de huur wil beëindigen. Deze contractuele opzegtermijn dient gewoonlijk in acht te worden genomen.

Het is echter niet uitgesloten dat een huurder of verhuurder er toch mee kan ‘wegkomen’ indien hij een onjuiste opzegtermijn heeft gehanteerd bij het beëindigen van de huurrelatie. Uit een recent arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 27 oktober 2015 volgt namelijk dat in bepaalde gevallen de rechter kan oordelen dat onder specifieke omstandigheden het negeren van een opzegtermijn niet leidt tot verlenging van de huurovereenkomst.

In de bedoelde zaak ging het om een eerste huurovereenkomst van vijf jaar ten aanzien van een bedrijfsruimte. De huurder exploiteerde met medeweten van de verhuurder al geruime tijd geen onderneming meer in het gehuurde en had al maatregelen genomen die vooruitliepen op beëindiging van de huur, zoals het verwijderen van reclame-uitingen en inventaris. Het was de verhuurder verder bekend dat de huurder op zoek was naar een vervangende huurder. Vervolgens heeft de huurder per brief van 14 juli 2011 aangekondigd de huurovereenkomst per 1 juni 2012 te zullen beëindigen. De verhuurder is daarmee niet akkoord gegaan, onder verwijzing naar de contractuele opzegtermijn van 12 maanden. De verhuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat bij gebrek aan een rechtsgeldige opzegging, de huurovereenkomst opnieuw met een periode van vijf jaar is verlengd. De verhuurder vorderde daarop een veroordeling tot betaling van de huurpenningen. De huurder heeft in reactie daarop gesteld dat het beroep op de overschrijding van de opzegtermijn van een jaar met een relatief geringe periode van zes weken gelet op de specifieke omstandigheden in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.

Oordeel Gerechtshof

Het Gerechtshof heeft het geschil beslecht in het voordeel van de huurder. Het Gerechtshof heeft onder meer in haar oordeel betrokken dat het de verhuurder bekend was dat huurder geen onderneming meer wilde exploiteren in het gehuurde en dat het de verhuurder daarom duidelijk had moeten zijn dat de huurder, als er geen vervangende huurder zou worden gevonden, na 1 juni 2012 de huurovereenkomst niet wilde laten voortduren.

Het had de verhuurder bekend moeten zijn dat de overschrijding van de opzegtermijn met de relatief beperkte periode van zes weken een kennelijke vergissing of kennelijke onachtzaamheid was, aldus het Gerechtshof. Gezien het voorgaande heeft het Gerechtshof geoordeeld dat een beroep van verhuurder op de overschrijding van de opzegtermijn met als gevolg dat de huurovereenkomst is verlengd met vijf jaar, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Het niet in acht nemen van de contractuele opzegtermijn heeft dus niet altijd (nadelige) gevolgen. Het is natuurlijk altijd beter om hiermee geen risico te nemen en op tijd op te zeggen.

Vragen?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met ons door het sturen van een e-mail: mail@franchise-wijzer.info