Nieuws

Advies en bijstand: een actieve verplichting van de franchisegever?

Franchising kenmerkt zich door de hechte en voortdurende samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. Het uitgangspunt daarbij is dat de franchisegever aan de franchisenemer een compleet ondernemingsconcept ter beschikking stelt, waarbij de franchisegever de opgebouwde knowhow met haar franchisenemer deelt. Voor de terbeschikkingstelling van de franchiseformule en de opgebouwde knowhow betaalt de franchisenemer maandelijks een franchisefee.

Het delen van kennis betekent onder meer dat de franchisegever gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst ondersteuning, advies en scholing aan de franchisenemer verleent als de situatie daarom vraagt. De verplichting tot het verlenen van bijstand kan zelfs worden gezien als een kernverplichting van de franchisegever. Daarom is deze verplichting opgenomen in de Europese Erecode inzake franchising, de Nederlandse Franchise Code en de (meeste) franchiseovereenkomsten.

Wanneer de franchisenemer in de financiële problemen raakt en niet langer kan voldoen aan zijn betalingsverplichting jegens de franchisegever, verweert hij zich niet zelden met het argument dat de franchisegever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichting om de franchisenemer bruikbare adviezen te geven, hoe hij zijn financiële problemen te lijf kan gaan. Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt evenwel dat dit verweer nauwelijks door de rechter wordt gehonoreerd met het argument dat de franchisenemer heeft nagelaten om de franchisegever om hulp te vragen en - bij het uitblijven van die hulp – een ingebrekestelling te sturen.

Dit uitgangspunt in de rechtspraak dient mijns inziens genuanceerd te worden. In de meeste franchisecontracten wordt de franchisenemer namelijk verplicht om de franchisegever regelmatig op de hoogte te houden van zijn bedrijfsresultaten. Die verplichting van de franchisegever brengt ook een zekere verantwoordelijkheid van de franchisegever mee: op het moment dat de franchisegever op basis van deze bedrijfsinformatie kan constateren dat de franchisenemer bij voortduring grote verliezen lijdt, ligt het op de weg van de franchisegever om actief op te treden en de franchisenemer scholing, advies en andere bijstand aan te bieden om het tij te keren. Deze verplichting volgt uit de aard van de franchiserelatie en de daaruit voortvloeiende ongelijkheid van partijen. Desalniettemin doen franchisenemers die door de franchisegever aan hun lot worden overgelaten, er wel verstandig aan om de franchisegever in gebreke te stellen, om daarmee hun rechten veilig te stellen.

Vragen?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met ons door het sturen van een e-mail: mail@franchise-wijzer.info