Nieuws

De zorgplicht van de franchisegever bij het opeisen van een betalingsachterstand

De rechtbank Noord-Nederland buigt zich in de uitspraak van 1 september 2015
(ECLI:NL:RBNNE:2015:4160) over de vraag aan welke eisen een krediet beëindiging door de franchisegever moet voldoen. Het vonnis is relevant voor franchisenemers die een kredietovereenkomst hebben gesloten met hun franchisegever.

Het gaat in deze zaak om Time Out, een organisatie die aan haar franchisenemers een licentie geeft op grond waarvan zij een sportwinkel onder de naam Time Out mogen exploiteren. Time Out is voor de franchisenemers ook actief als inkooporganisatie.

In de loop van de tijd ontstaat er voor de franchisenemers een steeds verder oplopend negatief saldo in de rekening-courant verhouding met Time Out. Over dit debetsaldo brengt Time Out de franchisenemers rente in rekening.

Time Out neemt in korte tijd stappen om de schuldpositie van de franchisenemers te verlagen. Eerst spoort zij de franchisenemers aan om hun schulden af te lossen. Als dat niets oplevert voert zij kort daarop een leveringsstop door, zegt zij het krediet van de franchisenemers op en sommeert zij hen om de betalingsachterstand binnen vijf dagen volledig af te betalen. Vervolgens zegt Time Out de samenwerking met de franchisenemers op.

In de gerechtelijke procedure die daarop volgt, stelt Time Out dat zij deze maatregelen mag nemen omdat zij gegronde vrees heeft dat de franchisenemers hun schulden aan Time Out niet aflossen. De franchisenemers brengen daar tegenin dat zij weliswaar een schuld hebben aan Time Out, maar dat die schuldpositie de kern vormt van de samenwerking tussen partijen. Daarom heeft Time Out de betalingstermijnen nooit strak gehanteerd, aldus de franchisenemers.

De Rechtbank onderkent dat van Time Out niet kan worden verwacht dat zij de schuldenpositie van de franchisenemers nog verder laat oplopen. Toch staat het Time Out niet vrij om een leveringsstop door te voeren en het krediet direct opeisbaar te stellen. Time Out heeft immers de situatie laten ontstaan dat zij als financier voor de franchisenemers optreedt. Zij brengt de franchisenemers ook een rentevergoeding in rekening. De zorgplicht van de franchisegever brengt mee dat zij het krediet gefaseerd en met een redelijke termijn opzegt. Net zoals bij de kredietopzegging door banken, dient de opzegging van het krediet door Time Out te voldoen aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Op grond van deze overwegingen is de leveringsstop volgens de Rechtbank onverenigbaar met de redelijkheid en billijkheid die een franchisegever in acht dient te nemen.

De rechtbank Noord-Nederland bevestigt in deze uitspraak, dat de franchisegever de middelen die hij heeft om de franchisenemer tot aflossing van een betalingsachterstand te bewegen zorgvuldig moet inzetten. Wanneer de franchisegever een oplopende betalingsachterstand jarenlang gedoogt, kan hij die betalingsachterstand daarom niet zonder meer opeisen. De franchisegever heeft een zorgplicht die inhoudt dat hij de franchisenemer de tijd gunt om de betalingsachterstand in te lopen.

Vragen?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met ons door het sturen van een e-mail: mail@franchise-wijzer.info