Nieuws

Faillissement V&D

Nadat aan V&D op 23 december 2015 surseance van betaling was verleend, heeft de rechtbank Amsterdam op 31 december 2015 het faillissement van V&D uitgesproken. Ongetwijfeld vraagt u zich af welke gevolgen het faillissement van V&D voor u heeft. Hieronder hebben wij de meest voorkomende vragen opgesomd.

Wat zijn de algemene gevolgen van het faillissement van V&D?

V&D voorzag eind december dat zij niet lang meer in staat zou zijn om haar schulden te betalen. Op grond van de wet geldt dan dat in die situatie bij de rechtbank surseance van betaling aangevraagd kan worden. V&D heeft dat gedaan en de rechtbank heeft het verzoek toegewezen. De rechtbank heeft daarbij twee bewindvoerders benoemd.

De bewindvoerders hebben samen met de directie van V&D beoordeeld of V&D in staat kon worden gebracht om haar schulden weer te voldoen. Dat bleek niet het geval. De rechtbank heeft daarom het faillissement uitgesproken en de bewindvoerders als curatoren aangesteld. De curatoren zullen de onderneming van V&D geheel of gedeeltelijk aan anderen proberen te verkopen. Met de verkoopopbrengst zullen vervolgens de schuldeisers van V&D worden betaald. V&D wordt nu alleen nog vertegenwoordigd door de curatoren. Als u dus nog contracten sluit met V&D, kan dat alleen nog maar op naam van de curatoren.

Ik ben leverancier van V&D. Moet ik wachten op een bericht van de curatoren?

De meest gemaakte fout in dit soort situaties is het aannemen van een afwachtende houding. U doet er beter aan om dat niet te doen. Inventariseer welke vorderingen u nog op V&D hebt en welke door u geleverde producten nog niet zijn betaald. Misschien zijn uw producten nog “onderweg” naar V&D. Voorkom dan dat die bij V&D worden afgeleverd. Neem vervolgens zelf contact op met de curatoren, bespreek met hen welke vorderingen u nog op V&D hebt en bespreek de nadere voorwaarden waaronder u verder nog met de curatoren zaken wilt doen.

Ik ben leverancier van V&D. Kan ik mijn eigendomsvoorbehoud inroepen?

Wanneer u als leverancier van V&D een eigendomsvoorbehoud hebt bedongen, bent u eigenaar gebleven van de door u aan V&D geleverde producten die nog niet zijn betaald. In het geval van het faillissement van V&D kunt u uw eigendommen niet gaan terughalen, want de rechtbank heeft een zogenaamde afkoelingsperiode gelast. Dat is een periode waarin de curatoren van V&D niet gehouden zijn om onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan haar leveranciers terug te geven. Probleem is alleen wel dat de curatoren de V&D winkels vooralsnog gewoon open houden en dat uw producten dus wellicht door de curatoren van V&D verkocht worden. Dat is op dit moment helaas niet te voorkomen. U doet er echter wel goed aan om de curatoren van V&D op uw eigendomsvoorbehoud te wijzen en hen te verbieden om uw producten nog verder te verkopen, tenzij de curatoren zekerheid verstrekken dat uw vorderingen zullen worden betaald.

Ik ben leverancier van V&D, maar heb géén eigendomsvoorbehoud bedongen. Wat kan ik nu nog wel?

Indien u producten hebt geleverd die nog niet zijn betaald, maar u hebt geen eigendomsvoorbehoud bedongen, dan kunt u een beroep doen op het recht van reclame. Daarvoor is wel nodig dat uw vordering niet langer dan zes weken opeisbaar is en dat u uw producten niet langer dan zestig dagen geleden aan V&D hebt geleverd. In het geval van het faillissement van V&D kunt u uw eigendommen niet gaan terughalen, want de rechtbank heeft een zogenaamde afkoelingsperiode gelast. Dat is een periode waarin de curatoren van V&D niet gehouden zijn om geleverde producten aan haar leveranciers terug te geven. Probleem is alleen wel dat de curatoren de V&D winkels vooralsnog gewoon open houden en dat uw producten dus wellicht door de curatoren van V&D verkocht worden. Dat is op dit moment helaas niet te voorkomen. U doet er echter wel goed aan om de curatoren van V&D op uw recht van reclame te wijzen en hen te verbieden om uw producten nog verder te verkopen, tenzij de curatoren zekerheid verstrekken dat uw vorderingen zullen worden betaald.

Ik ben leverancier van V&D. Mag ik mijn leveranties stopzetten?

Formeel kunt u niet zomaar stoppen met het leveren van producten of diensten, noch zomaar een beroep doen op een opschortingsrecht. Of u dat mag, is allereerst afhankelijk van onder meer de inhoud van uw overeenkomst met V&D. Die overeenkomst blijft ondanks het faillissement van V&D namelijk van kracht, tenzij de overeenkomst zelf anders bepaalt. Het is dan ook raadzaam om de inhoud van de overeenkomst met V&D en de algemene voorwaarden goed te bestuderen. Vervolgens kunt u de curatoren vragen om binnen een redelijke termijn (meestal twee weken) aan te geven of zij de overeenkomst met u zullen gaan nakomen. Wanneer de curatoren niet binnen deze termijn reageren of als de curatoren aangeven dat zij de overeenkomst niet zullen gaan nakomen, kunt u de overeenkomst ontbinden. Gedurende deze termijn kunt u wel alvast uw verplichtingen jegens V&D opschorten.

Ik verricht werkzaamheden aan eigendommen van V&D. Hoe zorg ik ervoor dat ik betaald word?

Indien u werkzaamheden verricht aan eigendommen van V&D en u deze eigendommen op dit moment nog in uw macht heeft (dus op uw bedrijf aanwezig hebt), dan kunt u een retentierecht inroepen als u nog niet betaald hebt gekregen voor uw werkzaamheden. Op grond van een retentierecht hoeft u de eigendommen van V&D niet aan de curatoren van V&D terug te geven. De curatoren hebben echter wel het recht om het retentierecht te doorbreken; indien de curatoren afgifte van de eigendommen van V&D van u vorderen, bent u verplicht om daaraan mee te werken. Uw vordering op V&D verkrijgt daarmee echter wel voorrang, hetgeen betekent dat als de curatoren te zijner tijd gelden hebben om te verdelen onder de schuldeisers, u eerder en/of voor een groter deel dan andere schuldeisers voldaan krijgt.

Ik ben huurder van V&D (shop in shop)? Word ik met mijn bedrijf nu op straat gezet?

Tijdens het faillissement van V&D blijft de met u gesloten huurovereenkomst in stand. De curatoren zijn echter niet meer verplicht om onderhoud aan het door u gehuurde te verrichten. Zij zijn evenmin verplicht om u gas/water/elektriciteit te blijven leveren als die leveranties onderdeel uitmaken van de huurverhouding. Omdat u zonder die leveranties waarschijnlijk niet verder kunt ondernemen, kunt u zo dus toch tot ontruiming worden gedwongen. Indien u huurder bent van V&D, is het noodzakelijk dat u direct met de curatoren overleg hebt om zicht te krijgen op de bedoelingen van de curatoren, zodat u tijdig met een eventuele ontruiming rekening kunt houden. Dat geldt zeker in het geval het winkelpand geen eigendom is van V&D, maar door V&D van een derde wordt gehuurd. Deze derde heeft dan als verhuurder wél het recht om de huurovereenkomst met een korte opzegtermijn van normaal één maand en maximaal drie maanden op te zeggen. Een als de huurovereenkomst tussen deze derden en V&D eindigt, verliest u uw recht om met uw winkel in de winkel van V&D te blijven. In dit geval is het absoluut noodzakelijk dat u zich van juridische bijstand voorziet. Wij zijn u graag van dienst.

Ik heb een gerechtelijke procedure gestart om V&D te veroordelen tot betaling. Vervalt die procedure?

Nu V&D failliet is verklaard wordt de procedure automatisch geschorst, tenzij de procedure eigenlijk helemaal klaar was en er alleen nog een vonnis gewezen diende te worden. Wanneer u een vordering op V&D hebt maar ter zake nog geen gerechtelijke procedure hebt ingesteld, kunt u die vordering ter verificatie indienen bij de curatoren. Zij beslissen dan of zij uw vordering erkennen.

Ik ben werknemer van V&D. Kan ik nu zomaar worden ontslagen?
Nu V&D failliet is verklaard, kunnen de curatoren u zonder vergunning ontslaan. Daarbij hoeven zij niet de normale wettelijke opzegtermijnen in acht te nemen; de maximale opzegtermijn bij faillissement bedraagt zes weken. Tijdens de opzegtermijn bent u verplicht om uw normale werkzaamheden te blijven verrichten. Zodra u de ontslagbrief van de curator hebt ontvangen, kunt u bij het UWV een Werkloosheidsuitkering aanvragen.

Ik ben klant van V&D. Waar moet ik op letten als ik wat bij V&D koop?

De curatoren houden de winkels van V&D nog enige tijd open. Als u van plan bent om iets bij V&D te bestellen, is het verstandig om niet vooruit te betalen. U moet zich ook realiseren dat u tijdens het faillissement geen producten kunt ruilen of uw aankoopbedrag kunt terugkrijgen. U hebt ook geen mogelijkheid meer om een eerder gekregen of gekochte cadeaubon in te wisselen. Wanneer u in het verleden een product bij V&D hebt gekocht en dat product raakt defect, dan kunt u voor garantieaanspraken niet meer bij V&D terecht en zult u het moeten doen met de fabrieksgarantie.

Als u een product bij V&D in reparatie hebt gegeven, dan blijft dat product van u. U kunt V&D vragen om het product alsnog te herstellen of u kunt aangeven dat u het product graag weer terug wilt ontvangen.

Vragen?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met ons door het sturen van een e-mail: mail@franchise-wijzer.info