Nieuws

Vakantiedagen: het laten opnemen van nog niet opgebouwde vakantiedagen kan u veel geld kosten

In de praktijk blijkt dat veel werkgevers een vakantieaanvraag van werknemers klakkeloos honoreren, zonder eerst te onderzoeken of de desbetreffende werknemer het aantal gevraagde dagen wel heeft opgebouwd. Het gevolg is dat het regelmatig voorkomt dat bij het einde van een arbeidsovereenkomst, vooral als die beëindiging net na de zomervakantie valt, er meer vakantiedagen zijn opgenomen dan het al opgebouwde aantal dagen. Werkgevers zijn dan geneigd de teveel opgenomen vakantiedagen bij de werknemer in rekening te brengen, meestal door middel van verrekening. Dat is echter niet zonder meer toegestaan.

In artikel 7:641 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat bij het einde van een arbeidsovereenkomst de nog niet opgenomen vakantiedagen moeten worden uitbetaald. In de wet is niets geregeld over wat er geldt als er bij het einde van de arbeidsovereenkomst blijkt dat er meer vakantiedagen zijn opgenomen dan er zijn opgebouwd. In de rechtspraak is inmiddels een vaste lijn te ontdekken met betrekking tot de vraag of teveel opgenomen vakantiedagen verrekend mogen worden. Rechters verwijzen daarbij altijd naar artikel 7:638 lid 2 BW dat stelt dat u als werkgever de vakantie van uw werknemers vaststelt. Zij redeneren dat, omdat u als werkgever op grond van het bepaalde in de wet over de op te nemen vakantiedagen beslist, verrekening niet is toegestaan.

In de ogen van de rechters moet u een verzoek om het mogen opnemen van vakantiedagen die nog niet zijn opgebouwd gewoonweg weigeren. Staat u het toch toe dat een werknemer nog niet opgebouwde vakantiedagen opneemt, dan komt het risico van eventueel teveel opgenomen vakantie of verlof volledig bij u als werkgever te liggen. U mag daarom de teveel opgenomen dagen niet verrekenen.

Er zijn twee uitzonderingen. In sommige cao’s is specifiek opgenomen dat verrekening van teveel opgenomen vakantiedagen wél is toegestaan. Met de naderende zomervakantie in het vooruitzicht doet u er dus goed aan om eerst eens in uw cao te kijken of daarin zo’n specifieke regeling is opgenomen die u de mogelijkheid geeft om teveel opgenomen vakantiedagen te verrekenen. Als dat niet het geval is, kunt u gebruik maken van de tweede uitzondering. Die uitzondering is contractueel van aard. In de rechtspraak is verrekening toegestaan indien werkgever en werknemer steeds wanneer de werknemer vakantiedagen aanvraagt schriftelijk overeenkomen dat teveel opgenomen vakantiedagen door de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst mogen worden verrekend. U doet er goed aan om uw formulieren waarmee uw werknemers vakantiedagen kunnen aanvragen hierop aan te passen.

Vragen?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met ons door het sturen van een e-mail: mail@franchise-wijzer.info