Nieuws

Wat te doen bij onredelijke algemene voorwaarden

In een franchiseovereenkomst kunnen zowel kernbedingen, als algemene voorwaarden staan. Als u wordt geconfronteerd met een beding in het franchisecontract dat voor u ongunstig is, kan het van belang zijn om vast te stellen of het beding een kernbeding is of een algemene voorwaarde.

Een kernbeding is een beding dat zo belangrijk is, dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn gekomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de omschrijving van de prestaties waartoe de contractspartijen zich over en weer verplichten.

Een algemene voorwaarde is een beding dat niet gaat over de kern van de prestaties uit de overeenkomst. Een dergelijk beding is bedoeld om in een aantal gelijksoortige overeenkomsten te worden gebruikt.

Gaat het om een algemene voorwaarde, dan is het beding mogelijk vernietigbaar indien deze als onredelijk bezwarend beding moet worden aangemerkt. Het gevolg van vernietiging of nietigheid van een bepaling is dat deze buiten toepassing blijft en dus niet tegen u mag worden ingeroepen.

Het Burgerlijk Wetboek bevat een zogenaamde ‘zwarte lijst’ van bepalingen die onder alle omstandigheden onredelijk bezwarend zijn. Verder is er een ‘grijze lijst’ met bepalingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn maar die onder bepaalde omstandigheden toch niet in strijd zijn met de belangen van degene jegens wie zij worden gehanteerd. Afgezien van deze lijsten in het Burgerlijk Wetboek kan een partij zelf ook argumenten aanvoeren waarom een bepaalde algemene voorwaarde onredelijk bezwarend is.

In een wat oudere uitspraak uit 2007 ging het om een franchisenemer die het niet eens was met een bepaling in het franchisecontract , die inhield dat hij aan het einde van de franchiseovereenkomst 2% van zijn jaaromzet aan de franchisegever moest betalen als compensatie van de beëindiging. De Rechtbank Arnhem oordeelde dat deze bepaling kon worden aangemerkt als algemene voorwaarde. Vervolgens meende de Rechtbank dat de bepaling onredelijk bezwarend was, omdat de bepaling voorzag in een vergoeding die op een hoog bedrag kan uitkomen en geheel los staat van onder meer de werkelijk door beëindiging geleden schade en de termijn waarop beëindigd zou worden. De Rechtbank wees op grond van het voorgaande de vordering van de franchisegever tot betaling van de factuur waarin de 2% over de jaaromzet werd gevorderd, af.

Algemene voorwaarden in het franchisecontract zijn niet altijd in rechte afdwingbaar. Heeft u te maken met voorwaarden in uw franchisecontract die mogelijk onredelijk bezwarend zijn? Wij adviseren u graag over wat u hieraan kunt doen!

Vragen?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met ons door het sturen van een e-mail: mail@franchise-wijzer.info