Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.franchise-wijzer.info van Stichting Franchise wijzer. Door het enkele gebruik van deze website, stemt u in met deze disclaimer.


Gebruik

Hoewel Franchise wijzer zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Franchise wijzer geen verantwoordelijkheid daarvoor. De informatie die is opgenomen op deze website, dan wel andere digitale uitingen van Franchise wijzer waaronder haar nieuwsbrief is niet bedoeld als juridisch advies. De informatie heeft het karakter van algemene voorlichting. De informatie is met zorg samengesteld, maar Franchise wijzer garandeert niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Franchise wijzer geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Franchise wijzer redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Franchise wijzer garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Franchise wijzer geeft geen enkele waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot de inhoud van de website. Franchise wijzer sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade samenhangend met of voortvloeiende uit het gebruik van de inhoud van de website.


Intellectuele eigendomsrechten

Franchise wijzer, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen tekst, modellen, ontwerpen, logo's, foto's, etc. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Franchise wijzer of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Franchise wijzer is het niet toegestaan links naar de websites van Franchise wijzer weer te geven.


Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Franchise wijzer stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd.


Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Franchise wijzer te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Franchise wijzer behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Franchise wijzer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.


Diversen

Franchise wijzer behoudt zich het recht voor om de content op het Platform eenzijdig te wijzigen, verplaatsen, of verwijderen.

Franchise wijzer behoudt zich het recht voor om de gedragsregels eenzijdig te wijzigen.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.


Gedragsregels

Gedraag je respectvol naar andere gebruikers en de vakspecialisten van Franchise wijzer.

Onthoud je van het plaatsen van informatie op het Platform met:

  • feitelijke onjuistheden of onwaarheden;
  • indirecte) verwijzingen naar illegale websites of websites met een dubieuze reputatie (zoals downloadsites);
  • discriminerende of provocerende uitingen;
  • seksueel getinte uitingen;
  • een inhoud die de suggestie kan wekken dat je optreedt als vakspecialist of anderszins gelieerd bent aan Stichting Franchise wijzer.